دودره

 • معنا: فریبکار

 • مترادف: زغال‌فروش | آب زیر کاه | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

موزمار

 • معنا: فریبکار

 • مترادف: زغال‌فروش | دودره | آب زیر کاه | و...

 • مثال: فلانی از آن موزمارهاست.

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

مارمولک

 • معنا: فریبکار، مارمولک

 • مترادف: زغال‌فروش | دودره | آب زیر کاه | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله، نام حیوان

اَرقِه

 • معنا: فریبکار

 • مترادف: زغال‌فروش | دودره | آب زیر کاه | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

مخ‌زدن

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

چِنیم کردن

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | و...

 • مثال: خیلی طول کشید تا تونستم چِنیمش کنم

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

فر زدن

 • معنا: فریب دادن، فرار کردن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله، معاشرت و ارتباط

مخ زدن

 • معنا: موافقت گرفتن

 • مترادف: کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | و...

 • موضوع: موافقت و همراهی

مخ زنی

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

مخ کسی را تیلیت کردن

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

مخ کسی را در فرقان گذاشتن

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

خالی

 • معنا: دروغگو

 • مترادف: دروغگو | پینوکیو | خالی‌بند | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

دو بستن

 • معنا: دروغ گفتن

 • مترادف: لاف زدن | قپی آمدن | دروغ گفتن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

شیر کردن

 • معنا: شجاع کردن، وسوسه کردن

 • مترادف: کسی را شیر کردن | هندونه زیر بغل گذاشتن | سر تیج کردن | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت، دروغ، فریب و حیله

وسوسه کردن

 • معنا: وسوسه کردن

 • مترادف: شیر کردن | هندونه زیر بغل گذاشتن | سر تیج کردن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

خر کردن

 • معنا: وسوسه کردن

 • مترادف: شیر کردن | هندونه زیر بغل گذاشتن | سر تیج کردن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

چو افتادن

 • معنا: شایعه کردن

 • مترادف: یک کلاغ چهل کلاغ کردن | شایعه‌پراکنی | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

گوشۀ چیزی باز بودن

 • معنا: مؤدبانه نبودن

 • مترادف: نادرست بودن | نادرست بودن | و...

 • مثال: اذیت کردن فلانی رو ادامه نده دیگه. گوشه‌ش بازه.

 • موضوع: ادب و شخصیت