قرمز شدن

 • معنا: خجالت کشیدن

 • مترادف: آب شدن و به زمین فرو رفتن | خجالت کشیدن و ناپدید شدن | و...

 • موضوع: شرم و خجالت

سرخ شدن

 • معنا: خجالت کشیدن

 • مترادف: آب شدن و به زمین فرو رفتن | خجالت کشیدن و ناپدید شدن | قرمز شدن | و...

 • موضوع: شرم و خجالت

رو نشدن

 • معنا: خجالت کشیدن

 • مترادف: آب شدن و به زمین فرو رفتن | خجالت کشیدن و ناپدید شدن | قرمز شدن | و...

 • موضوع: شرم و خجالت

خجالت کشیدن

 • معنا: خجالت کشیدن

 • مترادف: آب شدن و به زمین فرو رفتن | خجالت کشیدن و ناپدید شدن | قرمز شدن | و...

 • موضوع: شرم و خجالت