موضوع: «دارایی»

یک لا قبا

  • معنا: فقیر

  • مترادف: آسمان‌جُل | آس و پاس | مفلس | و...

  • مثال: فلانی یک‌لاقبا است.

  • موضوع: دارایی