اشتب

 • معنا: خرابکاری

 • مترادف: اشتباه لحظه‌ای | افتض | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

افتض

 • معنا: خرابکاری

 • مترادف: اشتب | اشتباه لحظه‌ای | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

زیاده‌کاری

 • معنا: زیاده‌روی کردن

 • مترادف: کلاه را با سرش آوردن | مثل خر کار کردن | زیاد کار کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

تندروی

 • معنا: زیاده‌روی کردن

 • مترادف: کلاه را با سرش آوردن | مثل خر کار کردن | زیاد کار کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

قفلی زدن

 • معنا: زیاده‌روی کردن

 • مترادف: کلاه را با سرش آوردن | مثل خر کار کردن | زیاد کار کردن | و...

 • مثال: فلانی قفلی زده رو ورزش.

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

زیاده‌روی

 • معنا: زیاده‌روی کردن

 • مترادف: کلاه را با سرش آوردن | مثل خر کار کردن | زیاد کار کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

راحت بودن

 • معنا: راحت بودن

 • مترادف: عاری بودن از سخت‌گیری | سر چیزی گرد بودن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

تر زدن

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

گند زدن

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

ریدن

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

خراب کردن کاری

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

خراب کردن

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

خراب‌کاری

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

گه‌کاری

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

خراب کاری کردن

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

سوتی دادن

 • معنا: خرابکاری کردن

 • مترادف: تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

رفتن قاطی باقالی‌ها

 • معنا: از دور خارج شدن، خرابکاری کردن

 • مترادف: از دور خارج شدن | تر زدن | خراب کردن کار یا وظیفه | درست انجام ندادن کار | و...

 • موضوع: معاشرت و ارتباط، مسئولیت و انجام کار

رَدَدَ

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

استاد کردن

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

انجام دادن

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

تمام کردن

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

کار را بغل کردن

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

حل کردن

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

ترکوندن

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

تنگه‌ی کسی را خرد کردن

 • معنا: انجام دادن

 • مترادف: چیزی را به انجام رساندن | ترتیب چیزی را دادن | چیزی را حل کردن | و...

 • مثال: من نمی‌تونم تنگه‌ی تو را خرد کنم. برو یکی را پیدا کن که بتونه تنگه‌ی تو را خرد کنه!

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

قرطاس‌بازی

 • معنا: کاغذبازی کردن، جلب توجه کردن

 • مترادف: کاغذبازی | نخ دادن | خط دادن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار، توجه و اهمیت

یقۀ کسی را گرفتن

 • معنا: مقصر کردن

 • مترادف: کسی را عامل همۀ مشکلات دانستن | کاسه‌کوزه را سر کسی خراب کردن | کاسه‌کوزه را سر کسی شکستن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

اومد راه بره تک‌چرخ زد

 • معنا: عبارت خرابکاری کردن

 • مترادف: خیلی خوش‌چسه، جلوی باد هم می‌شینه | خراب‌کاری که خراب‌کاری‌اش را آشکار می‌کند | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

شدن

 • معنا: انجام شدن

 • مترادف: از آب در آمدن | از آب درآمدن | و...

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار

از آب درآمدن

 • معنا: انجام شدن

 • مترادف: شدن | از آب در آمدن | و...

 • مثال: حالا انجامش بدیم ببینیم چی از آب درمیاد.

 • موضوع: مسئولیت و انجام کار