عتیقه

 • معنا: قدیمی و فرسوده، باارزش

 • مترادف: لکنته | فرسوده و از کار افتاده | و...

 • موضوع: قدمت و فرسودگی، ارزش و فایده

لکنته

 • معنا: قدیمی و فرسوده

 • مترادف: عتیقه | فرسوده و از کار افتاده | و...

 • موضوع: قدمت و فرسودگی

فکسنی

 • معنا: قدیمی و فرسوده

 • مترادف: عتیقه | لکنته | فرسوده و از کار افتاده | و...

 • موضوع: قدمت و فرسودگی

قراضه

 • معنا: قدیمی و فرسوده

 • مترادف: عتیقه | لکنته | فرسوده و از کار افتاده | و...

 • موضوع: قدمت و فرسودگی