موضوع: «اغراق»

مبالغه

  • معنا: اغراق کردن

  • مترادف: یک کلاغ چهل کلاغ کردن | غلوکردن | اغراق‌نمایی | و...

  • موضوع: اغراق