آقابالاسر

 • معنا: صاحب‌منصب، شوهر

 • مترادف: آدم‌حسابی | صاحب‌منصب | آقا | شوهر | و...

 • موضوع: نفوذ و منصب، خانواده

کلفت

 • معنا: صاحب‌منصب

 • مترادف: آقابالاسر | آدم‌حسابی | صاحب‌منصب | و...

 • موضوع: نفوذ و منصب

رئیس

 • معنا: صاحب‌منصب

 • مترادف: آقابالاسر | آدم‌حسابی | صاحب‌منصب | و...

 • موضوع: نفوذ و منصب

سرکرده

 • معنا: صاحب‌منصب

 • مترادف: آقابالاسر | آدم‌حسابی | صاحب‌منصب | و...

 • موضوع: نفوذ و منصب