ریغو

 • معنا: ترسو و ترسیده

 • مترادف: زهره ترک | جوجه | ناتوان | پاره | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

بی‌ترمز

 • معنا: شجاع

 • مترادف: کله‌شق | کله‌خر | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

کُپ کردن

 • معنا: ترسیدن

 • مترادف: زبان‌بند شدن | تته‌پته کردن | ترسیدن | تو کف چیزی بودن | یکه خوردن | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

گرخیدن

 • معنا: ترسیدن

 • مترادف: زبان‌بند شدن | تته‌پته کردن | ترسیدن | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

یکه خوردن

 • معنا: ترسیدن

 • مترادف: زبان‌بند شدن | تته‌پته کردن | ترسیدن | تو کف چیزی بودن | کُپ کردن | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت

شیر کردن

 • معنا: شجاع کردن، وسوسه کردن

 • مترادف: کسی را شیر کردن | هندونه زیر بغل گذاشتن | سر تیج کردن | و...

 • موضوع: ترس و شجاعت، دروغ، فریب و حیله