حال دادن

 • معنا: شاد کردن، جلب محبت کردن، موافقت کردن

 • مترادف: حال پخش کردن | دلبری کردن | ناز کردن | عشوه آمدن | پا دادن | پایه‌بودن | و...

 • موضوع: شادی و لذت، عشق و محبت، موافقت و همراهی

مخ کسی را زدن

 • معنا: موافقت گرفتن

 • مترادف: کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | و...

 • موضوع: موافقت و همراهی

مخ‌زدن

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

مخ زدن

 • معنا: موافقت گرفتن

 • مترادف: کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | و...

 • موضوع: موافقت و همراهی

مخ زنی

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

مخ کسی را تیلیت کردن

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله

مخ کسی را در فرقان گذاشتن

 • معنا: فریب دادن

 • مترادف: قاپ کسی را دزدیدن | مخ‌زدن | پیچوندن | کسی را راضی کردن برای کاری | موافقت کسی را گرفتن | مخ کسی را زدن | و...

 • موضوع: دروغ، فریب و حیله