موضوع: «اعتیاد»

خر

  • معنا: درشت‌هیکل، مواد مخدر

  • مترادف: درشت‌هیکل | کسی که بدن بزرگ قوی دارد | مواد | پنیر | اِسپید | و...

  • موضوع: چاقی و لاغری، اعتیاد

جی

  • معنا: مواد مخدر

  • مترادف: مواد | پنیر | اِسپید | و...

  • موضوع: اعتیاد