تصاحب کردن

  • معنا: تصاحب کردن

  • مترادف: خوردن و یک آب هم روش | به انحصار درآوردن | قبضه کردن | و...

  • موضوع: تصاحب و دزدی

بالا کشیدن

  • معنا: تصاحب کردن

  • مترادف: خوردن و یک آب هم روش | به انحصار درآوردن | قبضه کردن | و...

  • موضوع: تصاحب و دزدی