دهن کسی را سرویس کردن

 • معنا: گرفتار کردن، مجازات کردن

 • مترادف: به دشواری انداختن | دردسر درست کردن | مشکل ایجاد کردن برای دیگران | کسی را تنبیه کردن | گوشمالی دادن | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، مجازات و سرزنش

تنبیه کردن

 • معنا: مجازات کردن

 • مترادف: کسی را تنبیه کردن | دهن کسی را سرویس کردن | گوشمالی دادن | و...

 • موضوع: مجازات و سرزنش

جر دادن کسی

 • معنا: مجازات کردن

 • مترادف: کسی را تنبیه کردن | دهن کسی را سرویس کردن | گوشمالی دادن | و...

 • موضوع: مجازات و سرزنش

پس‌گردنی

 • معنا: مجازات کردن

 • مترادف: کسی را تنبیه کردن | دهن کسی را سرویس کردن | گوشمالی دادن | و...

 • موضوع: مجازات و سرزنش