تنِ لَش

 • معنا: بی‌عرضه، تنبل

 • مترادف: دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | خرس | گشاد | و...

 • موضوع: لیاقت و عرضه، تلاش و تنبلی

حیف نان

 • معنا: بی‌عرضه

 • مترادف: دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | و...

 • موضوع: لیاقت و عرضه

بی‌هنر

 • معنا: بی‌عرضه

 • مترادف: دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | و...

 • موضوع: لیاقت و عرضه

کلنگ

 • معنا: بی‌عرضه، متحجر

 • مترادف: دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | و...

 • موضوع: لیاقت و عرضه، ادب و شخصیت

شیویل

 • معنا: بی‌عرضه

 • مترادف: دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | و...

 • موضوع: لیاقت و عرضه

شلغم

 • معنا: احمق و نادان، بی‌عرضه

 • مترادف: خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | دست‌وپاچلفتی | بی‌عُرضه | نالایق | و...

 • مثال: این یارو خیلی شلغمه هیچی حالیش نمی‌شه

 • موضوع: دشنام، لیاقت و عرضه