ناز کردن

  • معنا: جلب محبت کردن، عجله نکردن

  • مترادف: دلبری کردن | عشوه آمدن | دست دست کردن | لفت دادن | طول دادن کار | و...

  • موضوع: عشق و محبت، عجله و تأخیر

قر

  • معنا: جلب محبت کردن

  • مترادف: دلبری کردن | ناز کردن | عشوه آمدن | و...

  • موضوع: عشق و محبت

حال دادن

  • معنا: شاد کردن، جلب محبت کردن، موافقت کردن

  • مترادف: حال پخش کردن | دلبری کردن | ناز کردن | عشوه آمدن | پا دادن | پایه‌بودن | و...

  • موضوع: شادی و لذت، عشق و محبت، موافقت و همراهی