گیرم

  • معنا: فرضاً

  • مترادف: و...

  • مثال: گیرم که بیای. چه فایده‌ای داره؟!

  • موضوع: امکان و احتمال