سوسک شدن

 • معنا: شکست خوردن

 • مترادف: شکست خوردن | دست از پا درازتر آمدن | و...

 • مثال: بدجوری سوسک شدی ها!

 • موضوع: موفقیت و شکست

خراب شدن

 • معنا: شکست خوردن

 • مترادف: سوسک شدن | شکست خوردن | دست از پا درازتر آمدن | و...

 • موضوع: موفقیت و شکست

بدبخت شدن

 • معنا: شکست خوردن

 • مترادف: سوسک شدن | شکست خوردن | دست از پا درازتر آمدن | و...

 • موضوع: موفقیت و شکست

بیچاره شدن

 • معنا: شکست خوردن

 • مترادف: سوسک شدن | شکست خوردن | دست از پا درازتر آمدن | و...

 • موضوع: موفقیت و شکست

ورشکست شدن

 • معنا: شکست خوردن

 • مترادف: سوسک شدن | شکست خوردن | دست از پا درازتر آمدن | و...

 • موضوع: موفقیت و شکست

سوسک کردن

 • معنا: شکست دادن

 • مترادف: شکست دادن | و...

 • مثال: توی بازی، طرف رو سوسک کرد!

 • موضوع: موفقیت و شکست

کمر خم کردن

 • معنا: تسلیم شدن

 • مترادف: غلاف کردن | و...

 • مثال: سعی کرد قوی باشه و زیر بار مشکلات کمر خم نکنه. از غم دوری بچه‌هاش کمرش خم شد.

 • موضوع: موفقیت و شکست