شلوار خانواده

  • معنا: شلوار

  • مترادف: شلوار جوادی | و...

  • مثال: این چیه پوشیدی، دیگه دورۀ شلوار خانواده گذشته

  • موضوع: پوشش و آرایش