آجرپاره

  • معنا: پاسخ به آره

  • مترادف: تخت سینه‌ت آب انباره | ‌آره‌واره | و...

  • موضوع: جملات گفت‌وگو