آقا

  • معنا: مرد، روحانی، شوهر، پدر

  • مترادف: مرد | روحانی | شوهر | آقابالاسر | آقاجان | پدر | و...

  • موضوع: جنسیت، دین و دعا، خانواده، خانواده

خون ریختن

  • معنا: قربانی کردن، کشتن

  • مترادف: کسی را سر به نیست کردن | سر کسی را زیر آب کردن | سر به نیست کردن | و...

  • موضوع: دین و دعا، مرگ