ریز و درشت

 • معنا: متنوع

 • مترادف: صغیر و کبیر | جورواجور | و...

 • مثال: کارهای ریز و درشتی دارم امروز.

 • موضوع: شباهت و تنوع

متنوع

 • معنا: متنوع

 • مترادف: ریز و درشت | صغیر و کبیر | جورواجور | و...

 • موضوع: شباهت و تنوع

پرتنوع

 • معنا: متنوع

 • مترادف: ریز و درشت | صغیر و کبیر | جورواجور | و...

 • موضوع: شباهت و تنوع

خز

 • معنا: تکراری، متحجر

 • مترادف: تکراری | روز از نو روزی از نو | ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | و...

 • موضوع: شباهت و تنوع، ادب و شخصیت