فاسد بودن

 • معنا: روابط نامشروع داشتن

 • مترادف: از راه به در بودن | دارای روابط نامشروع بودن | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

دست زدن

 • معنا: روابط نامشروع داشتن

 • مترادف: فاسد بودن | از راه به در بودن | دارای روابط نامشروع بودن | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

رسوایی

 • معنا: بی‌آبرو شدن

 • مترادف: اعتبار کسی از دست رفتن | آبروی کسی رفتن | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

آبروریزی

 • معنا: بی‌آبرو شدن

 • مترادف: اعتبار کسی از دست رفتن | آبروی کسی رفتن | رسوایی | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

فضیحت

 • معنا: بی‌آبرو شدن

 • مترادف: اعتبار کسی از دست رفتن | آبروی کسی رفتن | رسوایی | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

حفظ حیثیت

 • معنا: آبروداری کردن

 • مترادف: مانع بدنامی شدن | آبروی کسی را خریدن | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

آبروداری

 • معنا: آبروداری کردن

 • مترادف: مانع بدنامی شدن | آبروی کسی را خریدن | حفظ حیثیت | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

پرده‌داری

 • معنا: آبروداری کردن

 • مترادف: مانع بدنامی شدن | آبروی کسی را خریدن | حفظ حیثیت | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

صدقه سر

 • معنا: به اعتبار کسی

 • مترادف: از دولتی سر | به خاطر گل روی کسی | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

صدقه سری

 • معنا: به اعتبار کسی

 • مترادف: از دولتی سر | به خاطر گل روی کسی | صدقه سر | و...

 • مثال: حالا هم که اومدی از صدقه‌سری داداشت بود.

 • موضوع: آبرو و اعتبار

مورد

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • مثال: یارو مورده

 • موضوع: آبرو و اعتبار

خانم رئیس

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | زی زی گولو | و...

 • مثال: خانم رئیسا تعدادشون کم شده

 • موضوع: آبرو و اعتبار

زی زی گولو

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | و...

 • مثال: ماشین زد به زی زی گولو

 • موضوع: آبرو و اعتبار

دونقطه

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • مثال: دونقطه‌ها دیگه پیداشون نیس.

 • موضوع: آبرو و اعتبار

جی‌جی

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

برنامه

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • مثال: تا برنامه رد شد مأمورا گرفتنش

 • موضوع: آبرو و اعتبار

پوتر

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • مثال: عکس چندتا پوتُر رو زدن تو روزنامه

 • موضوع: آبرو و اعتبار

قرشمال

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

جنده

رکیک
 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

خراب

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام، خراب

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | آش و لاش | درب‌وداغان | درب‌وداغون | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار، خرابی

فاحشه

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

روسپی

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

تصادفی

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

چپی

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار

لاوازیه

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار