ناز کردن

 • معنا: جلب محبت کردن، عجله نکردن

 • مترادف: دلبری کردن | عشوه آمدن | دست دست کردن | لفت دادن | طول دادن کار | و...

 • موضوع: عشق و محبت، عجله و تأخیر

گربه‌رقصانی

 • معنا: آزار دادن

 • مترادف: خلق کسی را تنگ کردن | کخ ریختن | آزار و اذیت رساندن به دیگران | دست دست کردن | لفت دادن | طول دادن کار | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری

سه‌سوته

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه سوت | و...

 • مثال: سه‌سوته حلش کردم.

 • موضوع: عجله و تأخیر

سریع

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر

زود

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر

تخته‌گاز

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • مثال: تخته‌گاز برو خونه.

 • موضوع: عجله و تأخیر

سیم ثانیه

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • مثال: تو سیم‌ثانیه می‌رسم خونه.

 • موضوع: عجله و تأخیر

جلدی

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر

جنگی

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر

قه ثانیه

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • مثال: تو اینجا باش من قه‌ثانیه‌ برگشتم.

 • موضوع: عجله و تأخیر

ایکی ثانیه

 • معنا: باعجله

 • مترادف: شصت‌تیر | سه‌سوته | سه سوت | و...

 • مثال: تو ایکی ثانیه می‌رم و میام

 • موضوع: عجله و تأخیر

بجُنب

 • معنا: عبارت عجله

 • مترادف: عجله کن | بچه‌ام رو گازه | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر

شاش داشتن

 • معنا: عجله کردن

 • مترادف: دویدن | گام تیز کردن | عجله کردن | و...

 • مثال: شاش داری اینقدر تند میری؟

 • موضوع: عجله و تأخیر

زارت

 • معنا: ناگهان

 • مترادف: یک‌هو | بلافاصله | در چشم بر هم زدنی | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر

زرت

 • معنا: ناگهان، متحجر

 • مترادف: یک‌هو | بلافاصله | در چشم بر هم زدنی | ابوالحسن | اقدس | ام‌الجواد | و...

 • موضوع: عجله و تأخیر، ادب و شخصیت